STRONA GŁÓWNA
 Wiadomości o GCI
 Zasięg działania
 Wydarzenia
 Dla pracodawców
 GCI na Mazowszu
 Kursy i szkolenia
 Dla studenta
 O bezrobociu słów kilka...
 Praca w Internecie
 Przedsiębiorczość
 Fundusze na działalność
.gospodarczą

 Niepełnosprawni w pracy
 Linki
 • O bezrobociu słów kilka...
  Stopa bezrobocia na dzień 28 lutego 2005r. - 19,4 %
  Dolnośląskie22,7
  Kujawsko-pomorskie24,0
  Lubelskie 18,3
  Lubuskie 26,4
  Łódzkie 19,9
  Małopolskie 15,4
  Mazowieckie 15,2
  Opolskie 20,2
  Podkarpackie 19,5
  Podlaskie 16,3
  Pomorskie 21,7
  Śląskie 17,1
  Świętokrzyskie 22,1
  Warmińsko-mazurskie29,8
  Wielkopolskie 16,6
  Zachodniopomorskie

  27,8

  Mapka

  ... o zasiłkach:

  Zasiłek dla bezrobotnego

  Prawo do zasiłku
  Zarejestrowany bezrobotny musi spełnić jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze: urząd pracy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy (powstałe w wyniku udzielenia pożyczki), po drugie: w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji był zatrudniony łącznie przynajmniej 365 dni i osiągał w tym okresie co najmniej minimalne wynagrodzenie – 800 zł brutto, od których była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  Szczegółowe zasady przyznania zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku.

  Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?
  Długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego została zróżnicowana w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy i wynosi:

  · 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych, w okresie pobierania zasiłku, na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

  · 12 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych, w okresie pobierania zasiłku, na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,

  · 18 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych, w okresie pobierania zasiłku, na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego także jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

  Kategoria

  Kwota w zł

  Zasiłki dla bezrobotnych

  od 1 października 2003

  - podstawowy (100%)

  503,20

  - obniżony (80%)

  402,60

  - podwyższony (120%)

  603,90

  Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:

   

  - odbywania szkolenia (60% kwoty zasiłku podstawowego)

  302,00

  - odbywania stażu (100 % zasiłku podstawowego)

  503,20

  - kontynuowania nauki (w rejonach "zagrożonych'' - 60% zasiłku podstawowego)

  302,00

  Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20% zasiłku podstawowego)

  100,70

  Zasiłek przedemerytalny:

   

  - podstawowy - minimalny (120% zasiłku podstawowego)

  603,90

  - podwyższony – maksymalnie 160% zasiłku podstawowego (nie więcej jednak niż 90% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 m-cy zatrudnienia)

  805,20

  Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych)

  Wynikowo

  (min. od 603,90 do max. 1.006,40)  Zasiłki i świadczenia od 1 września 2003 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2003 do II półrocza 2002 r., który wynosił 1%.

  Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,97%) tj. w łącznej wysokości – 33,49%.

  Dodatkowe informacje
  Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 września.

  

  Zasiłek okresowy

  Jest to świadczenie fakultatywne (nieobowiązkowe) przyznawane na mocy art. 31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:

  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • brak możliwości zatrudnienia,
  • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

  Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Jego wysokość ustala się do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny, nie niższej jednak niż 19 zł na rodzinę.


  Kategoria

  Kwota w zł

  od 1.06.2002*

  od 1.06.2003**

  Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej:

    

  - na osobę samotnie gospodarującą

  461 zł

  461 zł

  - na pierwszą osobę w rodzinie

  418 zł

  418 zł

  - na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat

  294 zł

  294 zł

  - na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat

  210 zł

  210 zł

  Zasiłek stały

  418 zł

  418 zł

  Renta socjalna

  418 zł

  418 zł

  Minimalna wysokość zasiłku okresowego

  19 zł

  19 zł

  Minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego

  19 zł

  19 zł

  Minimalna wysokość macierzyńskiego zasiłku okresowego

  52 zł

  52 zł

  Macierzyński zasiłek jednorazowy

  201 zł

  201 zł

  Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego

  210 zł

  210 zł

  Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

  1.621 zł.

  1.621 zł.

  Kwoty świadczeń pieniężnych na utrzymanie przysługujące uchodźcom

  od 420 do 1200 zł

  od 420 do 1200 zł

  **Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.(M.P. Nr 21, poz. 326).

  *Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerw
  ca 2002 r. (M.P. Nr 19, poz. 338)