STRONA GŁÓWNA
 Wiadomości o GCI
 Zasięg działania
 Wydarzenia
 Dla pracodawców
 GCI na Mazowszu
 Kursy i szkolenia
 Dla studenta
 O bezrobociu słów kilka...
 Praca w Internecie
 Przedsiębiorczość
 Fundusze na działalność
.gospodarczą

 Niepełnosprawni w pracy
 Linki
 • Fundusze na działalność
  .gospodarczą

   Podjąłeś właśnie decyzję o rozpoczęciu własnej firmy. Znalazłeś pomysł na biznes i to pomysł, który gwarantuje Ci sukces rynkowy. Napisałeś już biznes plan, którym jesteś w stanie przekonać bank lub inną instytucję finansującą do swojego pomysłu.

  Ale jest jeden problem. Posiadane przez Ciebie środki finansowe są niewystarczające, w związku z tym musisz pozyskać pieniądze z zewnątrz.

  Jak to zrobić i do kogo się zwrócić?

  Mam nadzieję, że to opracowanie odpowie na to właśnie pytanie.

  W celu uzyskania kredytu na założenie własnego przedsiębiorstwa można udać się do wybranego banku lub instytucji finansującej. Należy pamiętać, iż każdy z banków ma własne procedury wewnętrzne - ich poznanie da Ci odpowiedź czy dana instytucja jest nastawiona na obsługę i współpracę z osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą. W czasie tej wizyty powinieneś uzyskać następujące informacje:

  • Czy dana instytucja kredytuje nowe przedsięwzięcia

  • czy posiada w swojej ofercie specjalny program adresowany do osób rozpoczynających działalność

  • jakie są stawiane wymogi formalne (dokumenty prawne i finansowe, biznes plan)

  • jakich zabezpieczeń spłaty wymaga bank

  • jaki jest przybliżony czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku od momentu złożenia kompletu dokumentów

  • jakie są koszt finansowe (oprocentowanie , prowizja, opłaty)

  Początkujący przedsiębiorca ma zwykle duże trudności z uzyskaniem kredytu w banku komercyjnym. Banki traktują takich przedsiębiorców wstrzemięźliwie, oferta banków jest niedostępna i droga.

  Na początku działalności przedsiębiorstwa pewnym rozwiązaniem problemu kredytowania działalności może być korzystanie przez przedsiębiorcę z debetu wynikającego z umowy z bankiem (ujemnego salda na rachunku). Można również skorzystać z kredytu na cele konsumpcyjne lub kredytów (pożyczek) zaciągniętych przez rodziców (współmałżonka) nie prowadzących działalności gospodarczej.

  Typowe oferty kredytowe banków komercyjnych

  Pożyczka

  1. Okres spłaty - 6 miesięcy

  2. Maksymalna wartość - trzykrotność średnich miesięcznych wpływów

  3. Prowizja za udzielenie pożyczki - 1 %

  4. Maksymalna wysokość - 100 000 zł

  5. Oprocentowanie - 14-15 % stałe

  Kredyt w rachunku bieżącym

  1. Wysokość - uzależniona od wysokości obrotów na rachunku (maksymalnie sześciokrotność miesięcznych wpływów)

  2. Maksymalna wysokość - 150 000 zł

  3. Czas trwania umowy - 12 miesięcy

  Kredyt obrotowy

  1. Okres kredytowania - do 36 miesięcy

  2. Karencja w spłacie rat - do 6 miesięcy

  3. Maksymalna wysokość - do 25 % przychodów za rok ubiegły

  4. Prowizja - 1 %

  5. Raty - równe lub malejące

  Kredyt inwestycyjny

  1. Cel - finansowanie nakładów związanych z działalnością gospodarczą, stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego

  2. Okres kredytowania - do 36 miesięcy

  3. Oprocentowanie - ok. 10 %

  4. Wysokość kredytu - ustalania indywidualnie

  5. Prowizja - 0,5 do 4 %

  6. Raty - równe lub malejące

  Nie zawsze nowo rozpoczynający Przedsiębiorca jest w stanie sprostać wymogom stawianym przez bank.

  Pamiętaj, nie jest to sytuacja bez wyjścia.

  W sytuacji gdy brak Ci niezbędnych zabezpieczeń możesz zwrócić się za pośrednictwem swojego banku do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który oprócz standardowej działalności bankowej zajmuje się udzielaniem poręczeń ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

  O poręczenie spłaty kredytu bądź pożyczki mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  • rzemieślnicy

  • spółki prawa cywilnego i handlowego

  • spółdzielnie (w tym także mieszkaniowe)

  • stowarzyszenia

  • fundacje

  • przedsiębiorstwa państwowe

  • deweloperzy

  • jednostki samorządu lokalnego

  Poręczeniem mogą być objęte następujące kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone na:

  • finansowanie inwestycji

  • zakup materiałów i surowców do produkcji lub świadczenia usług

  • zakup towarów

  • tworzenie nowych miejsc pracy

  • realizowanie kontraktów eksportowych

  Poręczenia udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl) możemy podzielić na dwa rodzaje - w trybie uproszczonym i w trybie zwykłym.

  Tryb uproszczony

  • wysokość udzielonego poręczenia nie może przekraczać 50 % kwoty kredytu bez odsetek

  • Kredytobiorca który właśnie rozpoczął działalność lub prowadzi ją do 2 lat może skorzystać z procedury uproszczonej, gdzie kwota poręczenia nie przekracza równowartości 50 tyś EUR wyrażonej w złotych lub innej walucie

  • Kredytobiorca który prowadzi działalność dłużej niż 2 lata może uzyskać poręczenie do równowartości 100 tyś EUR wyrażonych w złotych lub innej walucie.

  Czas rozpatrywania wniosku o poręczenie przez BGK wynosi od 7 do 14 dni.

  Tryb zwykły

  • wysokość udzielonego poręczenia nie może przekroczyć 70 % kwoty kredytu i 80 % jeżeli chodzi o realizowanie działalnościeksportową

  • jednostkowe poręczenie nie może przekroczyć równowartości 5 mln EUR

  • wielkości podane powyżej to kredytu bądź pożyczki, jakie mogą być objęte poręczeniem. Nie oznacza to jednocześnie, iż poręczenie w takiej wysokości zawsze może zostać udzielone. Zależy to od wnioskodawcy jak również od oceny ryzyka dokonywanego przez BGK

  Czas rozpatrywania wniosku o poręczenie przez BGK wynosi do 4 tygodni.

  Koszt poręczenia

  BGK z tytułu poręczenia pobiera jednorazową prowizję, której wysokość uzależniona jest od okresu trwania poręczenia i wynosi od 1 % kwoty poręczenia do max 2 % przy poręczeniach powyżej 5 lat.

  Oprócz Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych działającego przy BGK można zwrócić się w sprawie poręczenia do jednego z wielu działających na rynku regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych:

  Jednym z istotnych programów skierowanych do osób chcących pozyskać środki finansowe na założenie własnego przedsiębiorstwa jest program "Praca dla młodych".

  Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje pożyczki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla pracodawców , którzy chcą utworzyć dodatkowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

  Program ten dotyczy osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształceniem, które nie ukończyły jeszcze 27 lat.

  Cel pożyczki:

  • zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia rozpoczynanego przedsięwzięcia albo utworzenia dodatkowego miejsca pracy

  • dostosowanie pomieszczeń do projektowanej działalności

  • zakup towarów, materiałów i surowców ( tylko w przypadku rozpoczynania działalności)

  Warunki pożyczki

  • pożyczka nie może być mniejsza niż 5 tyś PLN i większa niż 40 tyś PLN

  • pożyczka jest preferencyjnie oprocentowana (0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP), co oznacza niższą od komercyjnej stopę procentową

  • prowizja BGK w wysokości 1 % kwoty udzielonej pożyczki

  • okres spłaty do 36 miesięcy i w tym czasie możliwe jest odroczenie spłaty kapitału max na 6 miesięcy

  • możliwość umorzenia 10 % kwoty pożyczki pod warunkiem zatrudnienia przez 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoby bezrobotnej

  • w przypadku zatrudniania na powyższych warunkach 2 lub więcej osób, można ubiegać się o umorzenie 15 % kwoty pożyczki

  Wymogi formalne uzyskania pożyczki

  • pożyczka może być udzielona osobie posiadającej zdolność do jej spłaty, która przedstawi sposób zabezpieczenia spłaty:

   • do 20 tys PLN - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez min 1 poręczyciela, lub inne formy zabezpieczenia zaakceptowane przez bank

   • powyżej 20 tys PLN - zabezpieczenie jak wyżej lub przewłaszczenie zakupionych maszyn i urządzeń

  • osoba bezrobotna otrzymuje pożyczkę na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej po zarejestrowaniu firmy.

  • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na czas nie krótszy niż okres spłaty pożyczki

  Wymagane dokumenty

  • osoba bezrobotna - do wniosku o pożyczkę dołącza:

   1. opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane

   2. źródło środków na jej spłatę (biznes plan)

   3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna

   4. odpis dyplomu lub zaświadczenie (dotyczy osób do 27 roku życia)

   5. informację o aktualnym zadłużeniu

   6. informację o stanie cywilnym

   7. informację o stosunku do służby wojskowej

   8. propozycje zabezpieczenia spłaty pożyczki

  Jeżeli o pożyczkę ubiega się grupa osób bezrobotnych, które chcą założyć firmę, to informację w 3 pierwszych punktach przygotowują wspólnie dla całego przedsięwzięcia. Dokumenty opisane w pozostałych punktach, każdy składa indywidualnie.

  • przedsiębiorca - ubiegający się o pożyczkę na utworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, składa wniosek, który zawiera informacje z 4 pierwszych punktów, oraz dodatkowo dokumenty wynikające z procedur bankowych .

  Wszystkie powyżej wymienione dokumenty należy składać w oddziałach BGK lub lokalnych funduszach pożyczkowych.

  Środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne uzyskać można również z Funduszu Pracy, finansowanego przez budżet państwa. Zasady przyznawania tych środków zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. (DZ. U. 196, poz.2018) (www.1praca.gov.pl).

  Rodzaje dotacji

  1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  2. Refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej

  Miejsce składania wniosku o dotację

  Wniosek o dotację należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  Warunki uwzględnienia wniosku o dotację

  1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wnioskodawca nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych

  2. Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas pożyczki z Funduszu pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

  3. Spełnia warunki w odniesieniu do pomocy publicznej w ramach zasady de minimis (w ostatnich trzech latach nie uzyskał większej pomocy publicznej niż 100 000 Euro).

  Dokument niezbędne do uzyskania dotacji

  Wniosek określający:

  1. Kwotę wnioskowanych środków

  2. Rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć

  3. Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności (pozyskanie lokalu, uzyskanie pozwoleń, odbycie szkoleń itp.)

  4. Szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków

  5. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

  Oświadczenie o:

  1. Nieskorzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

  2. Spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów Można również wnioskować o refundacje kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej. Refundacja tych kosztów nie może być wyższa niż 80 %, nie więcej niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

  Warunki umowy

  W umowie o przyznanie środków bezrobotny zobowiązuje się do:

  1. Udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie wydatkowania, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego

  2. Zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty przyznanych środków w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy.

  Pozyskiwanie kapitału na tworzenie firmy 

  Test sprawdzający


  1. Poręczenia uzyskiwane w BGK nie można uzyskać w trybie:
  uproszczonym
  przyspieszonym
  zwykłym


  2. Ważnym elementem kredytu oferowanego przez bank nie jest :
  okres kredytowania
  prowizja za udzielenie kredytu
  miejsce udostępnienia kredytu


  3. Pożyczkę w ramach programu „Pierwsza praca” nie można przeznaczyć na:
  zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozpoczęcia przedsięwzięcia
  wynagrodzenie pracowników
  zakup materiałów i surowców


  4. Maksymalna kwota dotacji z Funduszu Pracy:
  równa niezbędnej sumie środków potrzebnych na rozpoczęcie działalności i nie przekracza wielkości w
  100 000 zł
  50 000 Euro


  5. Poręczeniem nie są objęte pożyczki i kredyty bankowe przeznaczone na:
  konsumpcję
  finansowanie inwestycji
  zakup materiałów i surowców


  6. Poręczenia kredytowe w BGK może uzyskać :
  wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą
  osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą
  osoby fizyczne


  7. Pożyczkę w ramach programu „Praca dla młodych” może uzyskać:
  działający przedsiębiorca
  osoba bezrobotna do 25 lub 27 roku życia
  osoba bezrobotna


  8. Wniosek o dotację z Funduszu Pracy składa się:
  do Powiatowego Urzędu Pracy
  do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
  do Ministerstwa Gospodarki i Pracy


  9. Poręczenie wykorzystuje się gdy:
  brak niezbędnych zabezpieczeń wymaganych przez bank
  brak możliwości zorganizowania własnych środków finansowych
  brak biznes planu


  10. Do uzyskania pożyczki z programu „Pierwsza praca” nie potrzeba następujących dokumentów:
  świadectwa od pracodawcy
  biznes plan
  zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna